Článok I. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky spoločnosti DevOpsGroup s. r. o., so sídlom Tolstého 5, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 53080513, zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, vložka číslo 160061/B (ďalej len „VOP“), upravujú práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Užívateľom vznikajúce a súvisiace s ponukou, nákupom, poskytovaním a užívaním Služby vrátane jej Elektronického obsahu prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa www.codeworkacademy.sk, prípadne webových stránok tretích strán.

1.2 Cena za poskytnutie Služby vrátane sprístupnenia jej Elektronického obsahu v rozsahu uvedenom na webovej stránke Poskytovateľa je určená Poskytovateľom a uvedená pri každom jednotlivom balíčku kurzu ponúkanom na webovej stránke Poskytovateľa v mene EUR (ďalej len „Cenník“).  

1.3 Uzavretím Zmluvy medzi Poskytovateľom a Užívateľom sa tieto VOP ako aj Cenník a Licenčná zmluva stávajú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Za deň uzavretia Zmluvy sa považuje deň prijatia objednávky Užívateľa Poskytovateľom prostriedkami diaľkovej komunikácie.

Článok II. Vymedzenie pojmov

      Pre účely týchto VOP sa použijú nižšie uvedené pojmy s nasledujúcim významom:

2. 1 Zmluva je každá písomná zmluva uzavretá medzi Poskytovateľom a Užívateľom v elektronickej podobe prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa uchovávaná v podobe zápisu na trvanlivom nosiči, predmetom ktorej je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Užívateľovi ním objednanú Službu a jej Elektronický obsah nedodávaný na hmotnom nosiči počas určitého časového obdobia a záväzok Užívateľa túto Službu a Elektronický obsah užívať spôsobom vyplývajúcim zo Zmluvy, týchto VOP ako aj Licenčnej zmluvy či priamych pokynov Poskytovateľa a zaplatiť zaň určenú cenu na príslušné časové obdobie. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, vždy na 1 mesiac, pričom uhradením preddavku za Službu sa jej platnosť automaticky predlžuje o ďalších 30 dní. Presný spôsob uzavretia Zmluvy je uvedený v článku III.

2.2 Poskytovateľ je obchodná spoločnosť DevOpsGroup s. r. o., so sídlom Tolstého 5, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 53080513, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, vložka číslo 160061/B, telefonický kontakt: 0940 614 554, e-mail: marketing@devopsgroup.sk, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy a Licenčnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

2.3 Užívateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá na základe Zmluvy objednáva a používa Službu a jej Elektronický obsah predovšetkým za účelom zvýšenia si kvalifikácie v IT oblasti ponúkanej Službou. 

2.4 Zmluvné strany sú Poskytovateľ a Užívateľ. 

2.5 Služba je akýkoľvek odplatný balíček vzdelávacieho kurzu ponúkaný Poskytovateľom na jeho webovej stránke www.codeworkacademy.sk s obsahom v ňom bližšie špecifikovaným. Každý balíček kurzu slúži na zvýšenie kvalifikačnej úrovne Užívateľa v IT oblasti ponúkanej konkrétnym kurzom. Služba bude Užívateľovi poskytovaná odo dňa úhrady ceny Služby počas celého predplateného obdobia, ak tieto VOP neustanovujú inak. Služba umožňuje Užívateľovi prístup k digitalizovanému Elektronickému obsahu prostredníctvom prihlásenia sa do Užívateľského účtu na webovej stránke Poskytovateľa. 

2.6 Dňom úhrady sa rozumie deň, v ktorom sú pripísané finančné prostriedky v celej výške ceny zakúpenej Služby podľa Cenníka na bankový účet Poskytovateľa.

2.7 Predplateným obdobím sa rozumie 1 mesiac od Sprístupnenia Elektronického obsahu.

2.8 Užívateľským účtom je účet Užívateľa obsahujúci jeho osobné údaje a všetky dáta získané v súvislosti so sprístupneným Elektronickým obsahom.

2.9 Elektronický obsah je obsah Služby (konkrétneho kurzu) bližšie špecifikovaný na webovej stránke Poskytovateľa, ktorý je Užívateľovi sprístupnený na webovej stránke Poskytovateľa a/alebo na externých webových stránkach tretích osôb. Elektronickým obsahom sú všetky písomné, zvukové, obrazové a/alebo zvukovo-obrazové záznamy digitálnej povahy sprístupnené Užívateľovi pri poskytovaní Služby prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa a/alebo externých internetových stránok tretích osôb, najmä počítačové programy, aplikácie, videá, texty, elektronické knihy, publikácie, materiály, zadania, online záznamy a konzultácie s mentormi. Elektronický obsah je neverejný a prístupný iba Užívateľom.

2.10 Sprístupnením Elektronického obsahu sa rozumie technické umožnenie prístupu Užívateľa k Elektronickému obsahu zakúpenej Služby prostredníctvom rozhrania Užívateľa na webovej stránke Poskytovateľa. Po uhradení ceny Služby, ktorú si Užívateľ vybral z ponuky Poskytovateľa, Poskytovateľ bezodkladne, najneskôr však do 3 pracovných dní odo dňa úhrady, sprístupní Elektronický obsah Používateľovi.

2.11 Používanie Elektronického obsahu. Poskytovateľ poskytuje Užívateľovi nevýhradné právo prezerať, používať a zobrazovať Elektronický obsah neobmedzene veľakrát, výlučne len pre svoje vlastné, osobné, nekomerčné použitie. Užívateľ nie je oprávnený vytvárať si permanentné kópie daného Elektronického obsahu, tento si zálohovať či v akejkoľvek inej podobe trvalo uchovávať pre ďalšie použitie. Elektronický obsah bude považovaný za Poskytovateľom licencovaný Užívateľovi, ak Poskytovateľ neurčí inak.

2.12 Webovou stránkou Poskytovateľa sa rozumie internetová stránka www.codeworkacademy.sk, ktorú prevádzkuje Poskytovateľ.

2.13 Objednávka je formulár umiestnený na webovej stránke Poskytovateľa, prostredníctvom ktorého si Užívateľ vyberie konkrétnu Službu, o absolvovanie ktorej má záujem a s vyplnením ktorého sú spojené právne následky ďalej v týchto VOP uvedené. Kontaktné údaje uvedené Užívateľom v Objednávke sa pre účely týchto VOP, Zmluvy ako aj Licenčnej zmluvy považujú za kontaktné údaje Užívateľa.

2.14 CardPay je produkt elektronického bankovníctva Tatra banky, vďaka ktorému majú klienti ktorejkoľvek banky vlastniaci platobnú kartu VISA, VISA Electron, VPay, MasterCard alebo Maestro možnosť platiť v internetových obchodoch slovenských predajcov cez virtuálny POS terminál Tatra banky. 

2.15 Tatra banka je spoločnosť Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, Bratislava 1 811 06, IČO: 00 686 930.

Článok III. Objednávka a uzatvorenie Zmluvy

3.1 Ak si Užívateľ vyberie z ponuky balíčkov kurzov zverejnených na webovej stránke Poskytovateľa konkrétnu Službu, môže si ju objednať prostredníctvom vyplnenia a odoslania Objednávky.

3.2 Pri vypĺňaní Objednávky si Užívateľ okrem iného vyberie aj spôsob úhrady ceny Služby, prípadne možnosť automatického predlžovania Predplateného obdobia, vždy o ďalší mesiac, ak automatické predlžovanie Predplateného obdobia aktuálne Poskytovateľ umožňuje.

3.3 Po prijatí Objednávky Poskytovateľ bezodkladne zašle Užívateľovi na emailovú adresu Užívateľa uvedenú v Objednávke:

  • potvrdenie prijatia Objednávky, ktoré je zároveň potvrdením o uzavretí Zmluvy; 
  • faktúru, ak si Užívateľ vybral možnosť zaplatiť Službu prostredníctvom faktúry;
  • pokyny k úhrade ceny vybranej Služby, ak platba prostredníctvom CardPay neprebehla úspešne;
  • potvrdenie o výslovnom súhlase Užívateľa a vyhlásení podľa článku VII. VOP;
  • tieto VOP v znení platnom a účinnom v deň uzavretia Zmluvy.

V prípade neobdržania vyššie uvedených dokumentov do dňa začatia poskytovania Služby je Užívateľ povinný kontaktovať Poskytovateľa a oznámiť mu nedoručenie uvedených dokumentov. Poskytovateľ následne bezodkladne doručí Užívateľovi tieto dokumenty inou vhodnou formou.  

3.4 Objednávky odoslané prostredníctvom web stránky Poskytovateľa sú záväzné a nemožno ich jednostranne zrušiť inak ako podľa VOP a všeobecne záväzných právnych predpisov. Pred ich odoslaním má Užívateľ dostatok času, aby sa oboznámil s obsahom ponúkanej Služby, jej cenou, znením týchto VOP, Licenčnou zmluvou. Zmluvné strany sú však oprávnené odstúpiť od Zmluvy za podmienok ďalej uvedených. 

3.5 Odoslaním Objednávky (stlačením tlačidla „odoslať“) Užívateľ potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto VOP a bez výhrad s nimi súhlasí.

3.6 Návrhom na uzatvorenie Zmluvy je umiestnenie ponúkanej Služby na webovej stránke Poskytovateľa. Poskytovateľ je týmto návrhom viazaný len počas zverejnenia ponúkanej Služby na internetovej stránke Poskytovateľa. Zmluva vzniká odoslaním Objednávky Užívateľom a prijatím tejto Objednávky Poskytovateľom. Takto uzatvorenú Zmluvu nie je možné jednostranne meniť a ani ju vypovedať. Zmluvné strany sú však oprávnené od nej odstúpiť za podmienok ďalej uvedených. 

3.7 Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. 

3.8 Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť, pozastaviť alebo zrušiť Službu alebo jej Elektronický obsah. V prípade zrušenia Služby sa postupuje primerane podľa ustanovení od odstúpení od Zmluvy. Využívanie Služby a Elektronického obsahu Užívateľom po zmene ich obsahu je považované za súhlas Používateľa so zmeneným znením.

3.9 Užívateľ berie na vedomie a súhlasí, že používa Službu a jej Elektronický obsah na vlastné riziko. Poskytovateľ nie je zodpovedný za prípadnú škodu, ktorá v súvislosti s používaním Služby alebo jej Elektronického obsahu Užívateľovi vznikne. Služba ako aj jej Elektronický obsah sú poskytované v aktuálnom stave, s prípadnými nedostatkami a bez záruky.

Článok IV. Cena Služby, platobné a dodacie podmienky

4.1 Za užívanie Služby a jej Elektronického obsahu je Užívateľ povinný zaplatiť Poskytovateľovi cenu stanovenú v Cenníku platnom v deň odoslania Objednávky.

4.2 Cena Služby (jednotlivých balíčkov kurzov) je uverejnená na webovej stránke Poskytovateľa a je uvádzaná vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní vždy len za Predplatené obdobie.

4.3 Bezodkladne po úhrade (do 3 pracovných dní odo dňa úhrady) získa Užívateľ prístup ku celému predplatenému obsahu Služby vrátane jej Elektronického obsahu na Predplatené obdobie. Poskytovateľ zverejňuje orientačné informácie o predpokladanej dĺžke trvania jednotlivých kurzov na svojej webovej stránke. Skutočná dĺžka trvania Služby (absolvovania kurzu) však závisí predovšetkým od Užívateľa. 

4.4 Poskytovateľ zašle Užívateľovi bezplatnú notifikáciu o blížiacom sa ukončení Predplateného obdobia aspoň 5 dní pred jeho ukončením. Užívateľ sa môže rozhodnúť, či chce vo využívaní Služby ďalej pokračovať, alebo nie. Pokiaľ Užívateľ má záujem aj naďalej pokračovať, je povinný zaplatiť cenu Služby na ďalšie Predplatené obdobie podľa Cenníka najneskôr v posledný deň Predplateného obdobia. Ak sa Užívateľ rozhodne ďalej nepokračovať, uplynutím posledného dňa predplateného obdobia Zmluva zanikne. Zmluva zanikne aj včasným neuhradením ceny Služby na ďalšie Predplatené obdobie, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

4.5 Ak si Užívateľ vybral možnosť automatického predlžovania Predplateného obdobia,  zašle Poskytovateľ Užívateľovi bezplatnú notifikáciu o blížiacom sa ukončení Predplateného obdobia aspoň 5 dní pred jeho ukončením spolu s informáciu, ako má Užívateľ postupovať v prípade záujmu zrušiť predplatné. Predplatné bude automaticky zrušené po absolvovaní celého kurzu.

4.6 V prípade skoršieho absolvovania Služby ako je Predplatené obdobie Užívateľ nemá nárok na vrátenie nespotrebovanej ceny Služby. Užívateľ nemá nárok na vrátenie ceny Služby ani v prípade, že Službu nevyužíva.

4.7 Cenu za Službu Užívateľ zaplatí Poskytovateľovi niektorým z nasledujúcich spôsobov, ktorý si vyberie pri vytvorení Objednávky:

       4.7.1 elektronické bankovníctvo (CardPay);

       4.7.2Platba na základe vystavenej faktúry.

V prípade využitia služby CardPay bude Užívateľ automaticky presmerovaný na virtuálny POS terminál Tatra banky, prostredníctvom ktorého vykoná úhradu vybranej Služby. Ak by platba z akéhokoľvek dôvodu neprebehla úspešne, Poskytovateľ na vyžiadanie zašle Užívateľovi pokyny k platbe emailom.

Ak si Užívateľ zvolí možnosť uhradiť cenu Služby faktúrou, bude mu po prijatí Objednávky Poskytovateľom zaslaná faktúra, so splatnosťou nie dlhšou ako 14 dní. Neuhradenie faktúry v lehote splatnosti sa považuje za odstúpenie Užívateľa od Zmluvy, pokiaľ sa Poskytovateľ a Užívateľ nedohodnú inak. 

4.8 Úhrady sú realizované v mene EUR.

  1.  

Článok V. Reklamácia, sťažnosť a ich uplatnenie

5.1 Poskytovateľ sa zaväzuje riešiť všetky reklamácie a sťažnosti podané Užívateľom. 

5.2 Užívateľ je oprávnený u Poskytovateľa reklamovať neposkytnutie Služby a/alebo nesprístupnenie Elektronického obsahu spôsobom a v rozsahu uvedenom na webovej stránke Poskytovateľa, prípadne reklamovať poskytnutú Službu z iných opodstatnených dôvodov, predovšetkým ak bola poskytnutá v rozpore s týmito VOP. Opodstatnenosť reklamácie bude posúdená individuálne Poskytovateľom.

5.3 Reklamáciu je možné uplatniť v lehote do 14 dní odo dňa, kedy mala byť Služba poskytnutá alebo v lehote 14 dní odo dňa poskytnutia Služby v rozpore s týmito VOP, a to zaslaním elektronickej správy na emailovú adresu Poskytovateľa alebo poštou.

5.4 Poskytovateľ je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 

5.5 Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr;  vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavením reklamácie sa rozumie písomné vyjadrenie Poskytovateľa o uznaní nároku Užívateľa alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie. O vybavení reklamácie vydá Poskytovateľ Užívateľovi potvrdenie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Užívateľ právo od Zmluvy odstúpiť. 

5.6 Dôvodom na reklamáciu nie je nespokojnosť Užívateľa s obsahom Služby, kvalitou zvukových, vizuálnych a/alebo audiovizuálnych záznamov či prejavom mentora. Poskytovateľ tiež neručí a nezodpovedá za dostupnosť Elektronického obsahu sprístupneného na externých stránkach tretích osôb. Poskytovateľ nie je zodpovedný za problémy a chyby na strane Užívateľa. 

5.7 Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá vznikne Užívateľovi v súvislosti s účasťou na Službe a využívaním jej Elektronického obsahu. 

5.8 Užívateľ – fyzická osoba spotrebiteľ je oprávnený obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu v prípade, že nebol spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie alebo ak má za to, že Poskytovateľ porušil jeho práva. Ak Poskytovateľ na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie vôbec ani do 30 dní odo dňa jej doručenia, má Užívateľ – fyzická osoba spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby v zmysle § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, napríklad Slovenská obchodná inšpekcia. Užívateľ – fyzická osoba spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Alternatívnym riešením sporov možno urovnať spor medzi Užívateľom – fyzickou osobou spotrebiteľom a Poskytovateľom vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy. Hodnota sporu, ktorý sa urovnáva alternatívnym riešením sporov, musí presahovať sumu 20,- EUR. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže požadovať od Užívateľa – fyzickej osoby spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu najviac sumu 5,- EUR vrátane dane z pridanej hodnoty, a to najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

5.9 Užívateľ – fyzická osoba spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Článok VI. Odstúpenie od Zmluvy

6.1 Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou – spotrebiteľom, je oprávnený jednostranne odstúpiť od Zmluvy do 14 dní odo dňa uzavretia Zmluvy aj bez uvedenia dôvodu, pokiaľ ďalej nie je uvedené inak. 

6.2 Užívateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj z dôvodu podľa bodu 5.5 VOP, a to v lehote 5 pracovných dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na vybavenie reklamácie.

6.3 Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou – spotrebiteľom nemôže odstúpiť od Zmluvy, predmetom ktorej je:

   6.3.1 poskytnutie Služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Užívateľa a Užívateľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy po úplnom poskytnutí Služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu Služby,

   6.3.2 poskytovanie Elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Užívateľa a Užívateľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy.

6.4 Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak:

  6.4.1 mu prevádzkové dôvody alebo iné obmedzenia neumožňujú ďalej poskytovať Službu, a preto musí Službu zrušiť;

  6.4.2 Užívateľ závažným spôsobom porušil tieto VOP, pričom za závažné porušenie VOP sa považuje predovšetkým porušenie Licenčnej zmluvy.

6.5. Odstúpenie od Zmluvy sa doručuje druhej Zmluvnej strane elektronicky na emailovú adresu Poskytovateľa uvedenú v týchto VOP alebo emailovú adresu Užívateľa uvedenú v Objednávke. Na odstúpenie od Zmluvy môže Užívateľ využiť vzorový formulár dostupný tu: (link na prílohu č. 3 zákona 102/2014)

6.6 Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva ako aj všetky jej súčasti od začiatku rušia. Užívateľ je povinný prestať používať Službu a jej Elektronický obsah a uhradiť Poskytovateľovi cenu za skutočne poskytnuté plnenie Služby. Poskytovateľ je povinný nepokračovať v poskytovaní Služby a sprístupňovaní Elektronického obsahu a vrátiť Užívateľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa doručenia odstúpenia od Zmluvy sumu prevyšujúcu skutočne poskytnuté plnenie Služby. 

6.7 V prípade, že Poskytovateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodu podľa bodu 6.4.2. VOP, nie je Užívateľovi povinný vrátiť poskytnuté plnenia.

Článok VII. Osobitné vyhlásenia Zmluvných strán

7.1 Poskytovateľ deklaruje, že má záujem umožniť Užívateľovi užívanie Služby v čo najkratšom čase po dni úhrady. Užívateľ berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, aby mu Poskytovateľ začal poskytovať Službu najskôr odo dňa úhrady a to aj v prípade, ak tento deň nastane a Služba začne byť poskytovaná pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy. Poskytovateľ v tejto súvislosti poučuje Užívateľa o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy stráca po úplnom poskytnutí Služby právo na odstúpenie od Zmluvy. Užívateľ vyhlasuje, že toto poučenie berie na vedomie a so začatím poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy výslovne súhlasí, čoho prejavom je odkliknutie tohto súhlasu a poučenia na webovej stránke Poskytovateľa. 

7.2 Užívateľ berie na vedomie, že okamihom začatia poskytovania Služby mu bude sprístupnený aj Elektronický obsah inak ako na hmotnom nosiči. Poskytovateľ v tejto súvislosti poučuje Užívateľa o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania Elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy stráca právo na odstúpenie od Zmluvy. Užívateľ vyhlasuje, že toto poučenie berie na vedomie a so začatím poskytovania Elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy výslovne súhlasí, čoho prejavom je odkliknutie tohto súhlasu a poučenia na webovej stránke Poskytovateľa.

7.3 Vyhlásenia Zmluvných strán podľa tohto článku VOP majú povahu a charakter vyhlásení, poučení a súhlasov podľa § 4 ods. 6 písm. a) a b) a ods. 8 písm. a) a b) zákona 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

7.4 Poskytovateľ sa riadi platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, týmito VOP a obchodnými podmienkami Tatra banky pre prijímanie platobných kariet.

7.5 Osobné údaje Užívateľa ako dotknutej osoby Poskytovateľ spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Podmienky spracúvania osobných údajov sú špecifikované na webovej stránke Poskytovateľa.

7.6 Informácie, ktoré Užívateľ poskytne prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej Služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané

Článok VIII. Licenčná zmluva

8.1 Zakliknutím políčka pred odoslaním Objednávky dáva Užívateľ svoj súhlas s touto Licenčnou dohodou a podmienkami používania Elektronického obsahu.

8.2 Používateľ deklaruje, že je prevádzkovateľom webovej stránky www.codeworkacademy.sk a má práva k všetkému obsahu, ktorý je na nej zverejnený, ako aj Elektronického obsahu, okrem obsahu poskytovaného na externých stránkach tretích osôb. Tento obsah je autorským dielom, databázou, preto je chránený predpismi práva duševného vlastníctva. 

8.3 Poskytovateľ týmto udeľuje Užívateľovi časovo obmedzenú nevýhradnú licenciu na užívanie Elektronického obsahu. Licencia trvá po dobu poskytovania vybranej Služby a spolu s ukončením jej poskytovania zaniká. Užívateľ je oprávnený použiť Elektronický obsah výhradne pre vlastné štúdium za účelom zvyšovania si kvalifikácie prípadne získania certifikátu. Každé použitie Elektronického obsahu, najmä jeho kopírovanie, zverejňovanie, verejné rozširovanie, spracovanie, preklad a adaptácia, verejné vystavenie, vykonanie, prenos alebo poskytnutie tretej osobe, je bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa zakázané. Cena licencie už je zahrnutá v cene Služby. 

8.4 Užívateľovi je prísne zakázané vyhotovovanie akýchkoľvek záznamov z Elektronického obsahu, jeho kopírovanie, sťahovanie, zálohovanie či akékoľvek iné uchovávanie pre ďalšie použitie. Užívateľ taktiež nemôže predávať, prenajímať, požičiavať, šíriť, distribuovať, vysielať, sublicencovať alebo iným spôsobom priraďovať práva k Elektronickému obsahu akejkoľvek tretej strane, nesmie odstraňovať popisy alebo označenia týkajúce sa vlastníctva uvedené v Elektronickom obsahu. 

8.5 Užívateľ nesmie obchádzať, modifikovať, znefunkčniť či odstraňovať ochranu, ktorá chráni Elektronický obsah. Nebude tiež nabádať, napomáhať alebo autorizovať inú osobu, aby tak činila.

8.6 Užívateľ nemôže používať Elektronický obsah pre akýkoľvek protizákonný účel. 

8.7 V prípade porušenia práv podľa tohto článku Zmluvy bude Poskytovateľ uplatňovať voči Užívateľovi, príp. tretej osobe všetky práva, ktoré mu vyplývajú na ochranu jeho práv podľa autorského zákona. 

8.8 V prípade, že v súvislosti s využívaním Služby vytvorí Užívateľ akékoľvek autorské dielo dostupné – sprístupnené Poskytovateľovi, Poskytovateľ je oprávnený si ho ponechať vo forme uchovania v elektronickej podobe. Pre tieto účely zároveň Užívateľ poskytuje Poskytovateľovi bezodplatnú, nevýhradnú, časovo neobmedzenú licenciu na použitie takého autorského diela, a to pre všetky spôsoby jeho použitia (najmä uchovanie, spracovanie, úpravu, editovanie, zverejnenie, spracovanie s iným dielom, rozširovanie, prenos, poskytnutie tretej osobe a pod.). 

Článok IX. Záverečné ustanovenia

9.1 Tieto VOP platia v znení uvedenom na webovej stránke Poskytovateľa v deň odoslania Objednávky Užívateľom. Aktuálne znenie VOP Poskytovateľ zašle Užívateľovi aj mailom spolu s potvrdením prijatia Objednávky.

9.2 Užívateľ tieto VOP ako aj všetky ich súčasti, vyhlásenia a poučenia bezvýhradne prijíma, čo taktiež potvrdí aktívnym odklikom pred odoslaním Objednávky. 

9.3 Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť tieto VOP, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Vzťahy týmito VOP neupravené sa riadia príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

9.4 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 12.3.2024.

Verified by MonsterInsights